Παράλληλη στήριξη: Τι είναι; Τη χρειάζεται το παιδί μου;

Τι είναι η παράλληλη στήριξη-ορισμός

Με τον όρο παράλληλη στήριξη κατονομάζουμε τα άτομα τα οποία συνοδεύουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο πλαίσιο του τυπικού γενικού σχολείου. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι ως φύλαξη του παιδιού. Τα άτομα που προσφέρονται για τη θέση της παράλληλης στήριξης πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τις ειδικές εκπαιδευτικές και καθημερινές ανάγκες της εκάστοτε  περίπτωσης μαθητή και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα τον μαθητή στο σχολικό πλαίσιο. (Παραδείγματα ειδικοτήτων είναι ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτες, εργοθεραπευτες, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί κ.α)

Σε ποιους απευθύνεται

«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.»

Ποιοι είναι οι τρόποι παροχής παράλληλης στήριξης σε ένα παιδί;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή δημόσιας παράλληλης στήριξης, είναι η δυνατότητα του μαθητή να παραμείνει στην τάξη και στο σχολείο χωρίς υποστήριξη για διάστημα ίσο με το μισό του πρωινού ωραρίου. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται εισήγηση από την ΕΔΕΑΥ ή αν δεν υπάρχει από τον σύλλογο διδασκόντων μέσω του Διευθυντή του σχολείου σε συνεδρίαση ειδικά για τον σκοπό αυτό, προς το οικείο ΚΕΔΔΥ. Εξαίρεση σε αυτό μπορούν να αποτελούν το Νηπιαγωγείο, η Α΄ και η Β΄ τάξη του Δημοτικού εφόσον το ΚΕΔΔΥ έχει απολύτως δικαιολογημένα εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

Παράλληλη στήριξη μπορούν να διεκδικήσουν εκείνα τα παιδιά που η αναπηρία τους και οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες έχουν πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ιατροπαιδαγωικό, Δημόσιο νοσοκομείο.

Επίσης υπάρχει και δυνατότητα ιδιωτικής παράλληλης στήριξης την οποία εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, όπως προβλέπει η παρ. 18, του άρθρου 28, του νόμου4186/2013 (ΦΕΚ 193Α). http://www.ahepaci.gr/paroxes/idiotikips.pdf

Πολλες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το ποια παιδιά δικαιούνται παράλληλη στήριξη θα βρεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. dkday-athin.att.sch.gr

Ποιος είναι ο ρόλος της παράλληλης στήριξης

Εφ’όσον υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες και τις ανάγκες του μαθητή, η παράλληλη στήριξη σε συνεργασία με τους γονείς, τον εκπαιδευτικό του σχολικού πλαισίου και τη διαγνωστική και θεραπευτική διεπιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί, θέτουν τους στόχους, ώστε να ενταχθεί ομαλά στη σχολική μονάδα, να εξελίξει τις δεξιότητές του και να λειτουργήσει σταδιακά όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη αυτονομία. Ο ρόλος και η σημασία της παράλληλης στήριξης είναι πολύ σημαντικοί και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακες ανάγκες του παιδιού διαφοροποιεί και ενισχύει τη στήριξη τόσο μέσα στη τάξη, στο προαύλιο χώρο αλλά και στις εκδρομές/εκδηλώσεις του σχολείου.

Μέσα στη τάξη:

 • Παρέχει κατεύθυνση και ενίσχυση στην ένταξη του μαθητή στο πλαίσιο της τάξης και της συνύπαρξης σε μία ομάδα περισσότερων παιδιών με τη παρουσία του δασκάλου/ας.
 • Παρέχει βοήθεια στην οργάνωση και πλαισίωση του μαθητή στις διαδικασίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθει μέσα σε μία τάξη και πως να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Παρέχει ενίσχυση στις εκπαιδευτικές και μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.
 • Παρέχει υποστήριξη του μαθητή στη διαχείριση της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών που καλείται το παιδί να ελέγξει και να προσαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο.
 • Παρέχει ενίσχυση στη γενίκευση των ατομικών στόχων που δουλέυει το παιδί σε κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο παρέμβασης εκτός σχολείου.

Στον προαύλιο χώρο:

 • Παρέχει οργάνωση και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στο παιχνίδιμε άλλα παιδιά.
 • Παρέχει ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης του μαθητή με περισσότερα παιδιά με σκοπό να ενισχυθούν δεξιότητες διαλόγου και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προσταεύει από τη σχολική βία, το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, το σχολικό εκφοβισμό, ακόμα και την απομόνωση αφού τα παιδιά αυτά στοχοποιούνται και περιθωριοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό .
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο και επίβλεψη για την ασφάλεια του.
 • Παρέχει ενίσχυση στη γενίκευση δεξιοτήτων σε ένα μεγαλύτερο και μη οργανωμένο χώρο.

Εκδηλώσεις/γιορτές/εκδρομές :

 • Βοηθάει στην ένταξη και συμμετοχή του μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριοτητες.
 • Προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη μεταφορά και στις διαδικασίες που ακολουθούν.
 • Παρέχει υποστήριξη στη καινούρια διαδικασία και καθοδήγηση στις δυσκολίες που παρουσιάζονται και πιθανό να αδυνατεί να ελέγξει το παιδί σε ένα καινούριο χώρο και πλαίσιο με διαφορετικά πρόσωπα.

Είναι πολύ σημαντικό, σε όλη αυτή τη διαδικασία που πρόκειται να ενταχθεί το παιδί και οι γονείς, να υπάρχει συνεργασία και καλή συννενόηση μεταξύ του ανθρώπου που αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη, της οικογένεια καθώς και των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο ακολουθείται μια κοινή γραμμή, συμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ομαλή ένταξη στο πλάισιο του σχολείου, την αντιμετώπιση των δυσκολιών, τη γενίκευση των δεξιοτήτων και εξελικτικά στην μεγαλύτερη αυτονομία του παιδιού.Το τρίγωνο οικογένεια-εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-σχολείο είναι ένα θεραπευτικό τρίγωνο που επιβάλλεται να λειτουργεί με σεβασμό, κατανόηση, αλληλοβοήθεια, συνεργασία και στήριξη.  Η εναλλαγή των ρόλων θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη συνεννόηση και συγκατάθεση και των δύο πλευρών προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη εκπαιδευτική διαδικασία ενώ θα πρέπει να γίνεται η παράλληλη στήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου της τάξης και παράλληλα τα παιδιά της παράλληλης στήριξης να αισθάνονται ισότιμα με τα άλλα παιδιά και καθόλου μειονεκτικά.

Πηγή: psychagogein.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s